Na jak dlouho se pronájem uzavírá?

Není-li v rámci objednávky sjednáno jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možné ji vypovědět. Smlouva pak skončí uplynutím měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.